Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Animace škol - prioritní osa 3 OP VVV (šablonové výzvy)

IROP

V záložce AKTUALITY a ZPRÁVY stále doplňuje a aktualizujeme nejnovější informace a dostupné dokumenty.

15.8.2018

Informace ŘO OPVVV k šabloně "Využití ICT ve vzdělávání"

ŘO OPVVV zaslal dne 14.8.2018 prostřednictvím systémuMS2014+ depeši, ve které upřesňuje informace k šabloně Využití ICT ve vzdělávání. Text depeše naleznete níže: 

Vážení žadatelé a příjemci ve výzvě Šablony II,

na základě častých dotazů k šabloně Využití ICT ve vzdělávání vám ŘO OP VVV zasílá informace k této šabloně, kterým v zájmu korektní realizace věnujte pozornost:

V rámci jedné šablony má škola povinnost zakoupit 10 tabletů nebo notebooků, popřípadě jejich kombinaci. Podle zvolené varianty šablony musí škola využívat tuto techniku min. 64, 48, 32 nebo 16 týdnů během realizace projektu. Techniku je nutné využívat min. 1 hodinu týdně pro 1 šablonu ve zvolené variantě a tato 1 hodina týdně bude vykázána jako výstup. Zakoupenou techniku může škola využívat každý den, vykazovat však bude 1 hodinu týdně.

Jednu šablonu lze využít napříč celou školou v různých předmětech - její využívání není omezeno na 1 třídu a žáci se mohou při realizaci obměňovat. 10 zařízení však musí využívat min. 10 dětí či žáků najednou. Pokud si škola zvolí 2 šablony, musí zakoupit 20 zařízení a musí vykazovat min. 2 různé vyučovací hodiny využívání techniky týdně, tj. při násobném zvolení šablony bude vykazován i násobný počet vyučovacích hodin týdně. Pokud si škola zvolí variantu 64 týdnů (2 školní roky), je třeba začít tablety/notebooky používat co nejdříve od zahájení realizace projektu.

Výstupem této šablony je také seznam 10 zakoupených tabletů/notebooků - výstupy musí vznikat v době realizace, a proto k dodání (nákupu) těchto zařízení musí dojít v době realizace projektu (nákup lze domluvit či veřejnou zakázkou vysoutěžit dříve).

Každý pedagog, v jehož hodinách bude šablona využívána, musí minimálně jednu hodinu odučit spolu s expertem, který po metodické stránce umí využívat ICT zajímavým způsobem. Škola si samozřejmě může z finančních prostředků dotace zajistit experta do více hodin nebo také proškolení pedagoga ještě před samotným využitím ve vyučování a vzdělávání.

V případě dotazů kontaktujte konzultační linku na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.

S pozdravem
ŘO OP VVV


16.7.2018

Katalog akreditovaných vzdělávácích programů NIDV

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vydal katalog akreditovaných vzdělávacích programů NIDV vhodných pro výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ŠABLONY II.

 • Katalog naleznete zde

21.5.2018

AKTUALIZOVANÉ FAQ K ŠABLONÁM II

V níže uvedených souborech naleznete AKTUALIZOVANÉ nejčastěji kladené dotazy (FAQ)  k Šablonám II (výzva č. 02_18_063), jejichž zodpovězení poskytuje NIDV v rámci projektu SRP jako metodickou podporu ZUŠ, MŠ, ZŠ, ŠK, ŠD a SVČ.

Soubory jsou ve formě excelové tabulky, zvlášť pro ZUŠ, SVČ a MŠ, ZŠ, ŠK, ŠD. V každém excelu jsou na dolní liště příslušná témata:

FAQ budou postupně doplňovány.


15.5.2018

WEBINÁŘ - ROZDÍL MEZI ŠABLONAMI I A II


24.4.2018

FAQ K ŠABLONÁM II

V níže uvedených souborech naleznete nejčastěji kladené dotazy (FAQ)  k Šablonám II (výzva č. 02_18_063), jejichž zodpovězení poskytuje NIDV v rámci projektu SRP jako metodickou podporu ZUŠ, MŠ, ZŠ, ŠK, ŠD a SVČ.

Soubory jsou ve formě excelové tabulky, zvlášť pro ZUŠ, SVČ a MŠ, ZŠ, ŠK, ŠD. V každém excelu jsou na dolní liště příslušná témata:

FAQ budou postupně doplňovány.


9.4.2018

MŠMT zveřejnila prezentaci semináře k výzvě č. 02_18_063 ŠABLONY II

MŠMT na svých webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii  zveřejnila prezentaci k výzvě č. 02_18_063 Šablony II

 • Prezentaci naleznete zde

20.3.2018

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE K VÝZVĚ Č. 02_18_063 ŠABLONY II,

MAS Labské skály, z.s. v rámci tzv. animace škol a školských zařízení (šablon) pořádá pro školy a školská zařízení na svém území dva semináře:

 • pondělí 9.4.2018 od 14 hod – ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
 • čtvrtek 12.4.2018 od 14 hod – ZŠ Chlumec

Jedná se o bezplatnou metodickou pomoc školám a školským zařízením s realizací "šablonových projektů" dle pravidel OP VVV.

Odkaz na registrační formulář naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEj0MBEsNhyrnsPBywDP3zYtpKc-PtkmfzG1m2IChzw6wkfg/viewform 


28.2.2018

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 28.2.2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV.

 • Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+:  28. února 2018
 • Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin
 • Odkaz na úplné znění výzvy naleznete zde
 1. Výzva - ke stažení zde
 2. Příloha č. 1 - Indikátory- ke stažení zde
 3. Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria - ke stažení zde
 4. Příloha č. 3 - Přehled šablon - ke stažení zde
 5. Příloha č. 4 - Seznam příloh k žádosti o podporu - ke stažení zde
 6. Pravidla pro žadatele a příjemce - ke stažení zde
 7. Kalkulačka indikátorů - bude doplněno po zveřejnění
 8. Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2017 - ke stažení zde
 9. Vzory právních aktů - odkaz zde
 10. Uživatelská příručka IS KP14+ - ke stažení zde

22.2.2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) Šablony II, včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu.

Avízo výzvy je ke shlédnutí na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzev-c-02-18-063-vyzva-pro-mene-rozvinute-regiony-a 

Současně jsou pro informaci zveřejněny dotazníky pro všechny typy oprávněných žadatelů výzvy Šablony II a informace k průběhu dotazníkového šetření. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ je plánováno na 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin.


30.06. 2017

Dne 30. 6. 2017 byl ukončen příjem žádostí do Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. - odkaz na web


27.09.2016

V záložce AKTUALITY a ZPRÁVY naleznete nejnovější informace a dostupné dokumenty


24.06.2016

Vyhlášení Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

 • Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. 
 • Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu


Informace k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ

MŠMT připravuje v rámci OP VVV výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Její avízo již bylo zveřejněno na webových stránkách MŠMT, závazné znění výzvy včetně všech příloh bude následně vyhlášeno v systému. Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).  Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-pripravovanym-sablonam-pro-ms-a-zs-i?


22.06. 2016:

Personální podpora (IP 1, SC 1) - 1. Chůva – personální podpora MŠ

Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky na vzdělání a odbornost jsou stanoveny zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390

Ačkoliv definitivní vyhlášení projektu tzv. šablon se očekává každým dnem, lze předpokládat, že v tomto směru se již nebude příliš měnit.

Chůvy (pokud nemají střední pedagogicky, zdravotnicky nebo pečovatelsky zaměřené vzdělání) musí mít absolvován vzdělávací kurz, který může organizovat jen tzv. autorizovaná osoba s certifikátem.

V našem kraji se jedná pouze o 1 osobu - školu:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,  Zdeňka Fibicha 2778, Most

Všechny autorizované osoby v celé ČR - zde

07. 04. 2016:

AVÍZO VÝZVY_Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování_Šablony pro MŠ a ZŠ

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech