Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

1. VÝZVA

2. zasedání Výběrové komise proběhne dne 17.05.2018 od 15.00 na Obecním úřadě v Povrlech - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 1. výzvy.

Opatření SCLLD : 3.1.2 Výsadba dřevin

Pozor! změna místa konání semináře na kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233, čas konání se nemění.

Podporované aktivity v této výzvě: Výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  1. založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  2. zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  3. liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  4. výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Přesný popis podporovaného opatření je uveden v Příloze č. 1. - Popis podporovaných aktivit této výzvy MAS. Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Nelesní půda dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří, nebo CHKO Labské pískovce.

  • Termín vyhlášení : 31. října 2017 od 12.00 hod
  • Zpřístupnění formuláře žádosti v MS 2014+: 31. října 2017 od 12.00 hod
  • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 28. února 2018 do 20.00 hod
  • Alokace : 2 585 000 Kč (celková dotace z prostředků EU)
  • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze:

pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat:

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit): Ing. Renata Michalegová, konzultant pro OPŽP  - kontakt:

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech