Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

1. VÝZVA

Informace k podávání ŽOP u projektů z 1. výzvy/PRV:

Žádosti o proplacení je nutné ( povinnost žadatele) předávat ke kontrole na MAS - elektronicky  e-mailem, nebo na flesh disku  14 dní, před konečným termínem odevzdání ŽOP  přes portál Farmáře na  SZIF!!! Termín odevzdání ŽOP na MAS ke kontrole je uveden v Dohodě o poskytnutí dotace.

Pozvánka na seminář pro příjemce v rámci Výzvy č. 1 / PRV v rámci realizace SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023 reg. CLLD_15_01_184, který se bude konat dne 27.2.2018 - zde

Schválení projektů SZIF

Výkonný výbor: Výběr projektů

  • Pořadí a výběr projektů po schválení Výkonným výborem dne 8.6.2017 - zde
  • Seznam vybraných projektů - zde
  • Zápis z jednání VV dne 8.6.2017 - zde

Výběrová komise  MAS - hodnocení projektů z 1. výzvy MAS

Zasedání Výběrové komise proběhne dne 18.5.2017 od 16.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, z.s. - věcné hodnocení, pořadí a bodové hodnocení zaregistrovaných projektů v rámci 1.výzvy.

Zápis z jednání Výběrové komise dne 18. 5. 2017 - zde

Seznam hodnocených projektů s přidělenými body

Zaregistrování projektů z 1. výzvy MAS

Seznam zaregistrovaných projektů na MAS v rámci 1. výzvy /PRV - zde


Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 17.3.2017 ve 12.00 hod

MAS Labské skály  z.s. vyhlašuje Výzvu č. 1 z OP Program rozvoje venkova  v novém  plánovacím období 2014 - 2020

Základní infromace:

Vyhlašovaní fiche :

Vyhlašovaní fiche

Žadatelé mohou předkládat v 1. Výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F1 - zde ke stažení

Podpora zemědělského podnikání

investice do hmotného majetku

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

7 000 000 Kč 

F2 - zde ke stažení

Zemědělství

-

Zpracování zemědělských produktů

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2 000 000,- Kč

F3 - zde ke stažení

Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 500 000,- K

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář k přípravě projektů – fiche  1 a 2

16.2.2017 od 9.00 hod

Zámek Jílové

Seminář k přípravě projektů – 1.výzva MAS  - fiche 3

21.2.2017 Od 10.00 hod

Zasedací místnost kanceláře MAS Labské skály, Lbouchec 233

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD


Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech