Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

5. VÝZVA

Oznámení o jednání Výkonného výboru dne 11.6.2020 od 16.00 v zasedací místnosti KD Svoboda, Libouchec 233 - výběr projektů v rámci 5. výzvy - pozvánka zde

Oznámení o jednání Výběrové komise dne 3.6.2020 od 14.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - věcné hodnocení, pořadí a bodové hodnocení zaregistrovaných projektů v rámci 5. výzvy - pozvánka zde


UPOZORNĚNÍ: vzhledem k aktuální situaci v České republice je seminář pro žadatele Fiche 6, který se měl konat 17.3.2020, ZRUŠEN a byl nahrazen webinářem:

Výzva MAS  Labské skály  PRV č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Text  5. výzvy výzvy - ZDE

Aktualizovaná  Směrnice č. 1/PRV - Manuál způsobu hodnocení a výběru projektů - ZDE

Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023

Termín vyhlášení výzvy: 24.02.2020

Termín příjmu žádostí: od 2.3.2020 do 30.4.2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31.7.2020

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny

  • Pondělí: 10:00 - 16:00
  • Úterý: 10:00 - 15:00
  • Středa: 10:00 - 16:00
  • Čtvrtek: 10:00 - 15:00
  • Pátek: 10:00 - 13:00

nejpozději do 30.4.2020  do 16.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 1

pozvánka zde

odkaz na přihlašovací formulář

prezentace ze semináře

5.3.2020 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele  fiche 2

pozvánka zde

odkaz na přihlašovací formulář

prezentace ze semináře

10.3.2020 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele fiche 3 a 4

pozvánka zde

odkaz na přihlašovací formulář

prezentace ze semináře Fiche 3

prezentace ze semináře Fiche 4

12.3.2020 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele fiche 6

pozvánka zde

odkaz na přihlašovací formulář

prezentace ze semináře

pozvánka na webinář

odkaz na webinář - I. část

odkaz na webinář - II .část

17.3.2020           od 13.00 hod

změna na webinář

           l na zámku v Jílovém

Postupy pro žadatele :

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 5. výzvu

F1 - ZDE

Podpora zemědělského podnikáníb - investice do hmotného majetku

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2,591 534,- Kč

F2-ZDE

Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2,059 212,- Kč

 

F3-ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 599 410,- Kč

F4-ZDE

Předávání znalostí a zkušeností

Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce

 

239 700,-Kč

F6-ZDE Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven Článek 20, odstavec f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 3,008.800,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné přílohy : 

Fiche 6

Preferenční kritérium 2 - Partnerství v projektu - při uplatnění tohoto kritéria  popíše žadatel v žádosti partnerství v projektu a doloží jej partnerskou smlouvou.

Tento dokument dokládá jako přílohu při žádosti o dotaci.


Po realizaci projektu 

Fiche 2 

  • Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria (formulář zde)
  • preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)

doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

  • Preferenční kritérium 5 - Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě realizace projektu. Pokud žadatel uplatní toto kritérium dokládá plnění i po dobu udržitelnosti projektu vždy do  31.12. Ke sledování tohoto kritéria v době udržitelnosti  žadatel vyplní formulář -  ( formulář zde )  a  odešle jej elektronicky, nebo předá osobně  na MAS každoročně v době udržitelnosti projektu do 31.12.  Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

  • při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech