Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

3. VÝZVA

Oznámení o jednání Výkonného výboru dne 27.5.2019 od 14,00 v kanceláři manažerů MAS, Libouchec 233 - pozvánka zde

  • Zápis z jednání Výběrové komise dne 21.5.2019 - zde

Seznam hodnocených projektů s přidělenými body

Oznámení o jednání Výběrové komise dne 21.5.2019 od 14.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - věcné hodnocení, pořadí a bodové hodnocení zaregistrovaných projektů v rámci 3. výzvy - pozvánka zde

Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 28.2.2019 ve 12.00 hod

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny:

  • Pondělí 10:00 - 16:00
  • Úterý 10:00 - 15:00
  • Středa 10:00 - 16:00
  • Čtvrtek 10:00 - 15:00
  • Pátek 10:00 - 13:00

nejpozději do 28.2.2019 ( čtvrtek) do 15.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 2

- pozvánka zde

17.1.2019 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele  fiche 3

- pozvánka zde

17.1.2019 od 14.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele fiche 4

- pozvánka zde

18.1.2019 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Povinné přílohy :

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F2 - ZDE

Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 900 000,- Kč

 

 

F3 - ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 500 000,- Kč

F4 - ZDE

Předávání znalostí a zkušeností

Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce

 

239 695,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Po realizaci projektu 

Fiche 2 

- preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)

doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

  • Preferenční kritérium 5 - Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě realizace projektu. Pokud žadatel uplatní toto kritérium dokládá plnění i po dobu udržitelnosti projektu vždy do  31.12. Ke sledování tohoto kritéria v době udržitelnosti  žadatel vyplní formulář -  ( formulář zde )  a  odešle jej elektronicky, nebo předá osobně  na MAS každoročně v době udržitelnosti projektu do 31.12.  Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

  • při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD


Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě navyhání.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech