Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Výzvy

Jak probíhá podání Žádosti o dotaci v rámci SP SZP na MAS Labské skály?

Žadatelé v rámci výzev MAS (CLLD) podávají své Žádosti o dotaci nejprve přímo na MAS Labské skály prostřednictvím účtu žadatele přes Portál farmáře.  V interaktivním pdf formuláři žadatel popíše projekt, způsobilé výdaje a vyplní požadované bodové hodnocení a další údaje obsažené ve formuláři. Žádost o dotaci projde hodnotícími procesy MAS dle Interních postupů a po vybrání projektu úspěšný žadatel ve výzvě MAS podá žádost o podporu do finálního data stanoveného výzvou přes Portál farmáře na ŘO SZIF.

Interní postupy (Směrnice č.9) jsou ke stažení zde. Typ: PDF dokument

Avízo výzvy "MAS Labské skály - 1. výzva SP SZP"

MAS Labské skály zveřejňuje avízo 1. výzvy z operačního programu Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 (SP SZP).

 • Předpokládané datum vyhlášení výzvy: 6.5.2024
 • Předpokládané datum přijetí žádostí na MAS: 6.5.2024 – 18.6.2024
 • Termín finálního podání na RO SZIF: 19.8.2024

MAS plánuje seminář pro žadatele: 

 • 13.5.2024 od 9 hod – Fiche 4
 • 13.5.2024 od 11 hod – Fiche 5
 • 13.5.2024 od 13 hod – Fiche 6

Účast na semináři prosím potvrďte nejpozději do 10.5.2024 na mailu: vosahlikova@maslabskeskaly.cz

Kontaktní osoby

Přílohy

Harmonogram výzev MAS Labské skály

pro programové období 2021+

OP TAK:

Harmonogram výzev pro OP TAK - SCLLD MAS Labské skály pro rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 460.23 kB 


 

Jak probíhá podání projektového záměru v rámci OP TAK na MAS Labské skály?

Žadatelé v rámci výzev MAS (CLLD) podávají své projektové záměry nejprve přímo na MAS Labské skály MIMO SYSTÉM MS2021+ a to formou popsanou ve výzvě (podáním projektového záměru do datové schránky MAS). Projektový záměr projde hodnotícími procesy MAS dle Interních postupů a po vybrání projektu vydává MAS stanovisko o souladu projektu se Strategií CLLD. Poté úspěšný žadatel ve výzvě MAS podá žádost o podporu v systému MS2021+, kde je souhlasné stanovisko MAS povinnou přílohou. 

Interní postupy (Směrnice č.7) jsou ke stažení zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 617.78 kB

 

Jak probíhá podání projektového záměru v rámci IROP na MAS Labské skály?

V programovém období 2021 – 2027 podávají žadatelé své projektové záměry nejprve do výzev MAS MIMO SYSTÉM MS2021+, a to formou popsanou ve výzvě MAS (podáním projektového záměru do datové schránky MAS). Projektový záměr projde hodnotícími procesy MAS dle Interních postupů (Směrnice č.6) a po vybrání projektu vydává MAS stanovisko o souladu projektu se Strategií CLLD. Poté úspěšný žadatel ve výzvě MAS podá žádost o podporu v systému MS2021+, kde je souhlasné stanovisko MAS povinnou přílohou.

Postup podávání žádostí do výzev IROP

 

 


Interní postupy (Směrnice č. 6) jsou ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 614.28 kB

V rámci operačního programu OPZ+ nejsou vypisovány žádné výzvy!

 

Podpora v rámci SCLLD z OPZ+ je ze strany Řídícího orgánu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) nastavena tak, že v programovém období 2021+ nebudou podporovány projektové záměry jednotlivých žadatelů, ale podpora území probíhá skrze klíčový (vlastní) projekt realizovaný MAS.

MAS realizuje od 1.6.2023 projekt s názvem Podpora komunitního života na území MAS Labské skály I. - odkaz na projekt naleznete zde

Předregistrační zájem o podání projektového záměru do výzvy OPŽP

V rámci Operačního programu Životní prostředí bude pro místní akční skupiny vypsána nadřazená výzva se zaměřením na snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Cílem výzvy je  "Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů". Mezi možnými žadateli jsou kromě obcí mimo jiné také školy a školská zařízení nebo spolky.

V případě, že máte záměr, který by odpovídal aktivitám uvedeným v dokumentu v příloze, dejte nám vědět. 

Vaše případné projektové záměry je možné zasílat do 22.11.2022 dle instrukcí v příloze. Výši dotace nelze v tuto chvíli přesně sdělit, neboť výzva ještě nebyla vyhlášena a o jejích podmínkách se stále jedná.

Přílohy

Formulář projektového záměru (32.33 kB) - v .xlsx

Předregistrační zájem - výzva OPŽP pro MAS (485.11 kB)

MAS Labské skály – 1. výzva SP SZP

MAS Labské skály, z. s. jako nositel "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu v souladu s programovým rámcem Strategický plán Společná zemědělská politika (SP SZP) schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP).

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: 
 • Podnikání malých a středních podniků (Zemědělské podnikání, Zpracování a uvádění produktů na trh, Lesnické podnikání, Nezemědělské podnikání)
 • Základní služby a obnova obcí (Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven, Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální komunální technika včetně zázemí), Drobné památky místního významu, Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory))
 • Neproduktivní infrastruktura v krajině (Neproduktivní infrastruktura v krajině, Lesní a polní cesty, Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, Stezky v lese i mimo les, Drobné památky v krajině)
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 6.5.2024, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 6.5.2024, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 18.6.2024, 24:00 hod.
 • termín finálního podání na RO SZIF: 19.8.2024, 24:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy: 21 000 000 Kč 
 • forma podpory: EX - post

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

 • celková alokace dotace na Fichi 4: 8 000 000 Kč
 • míra podpory: 50%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč. 

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

 • celková alokace dotace na Fichi 5: 10 000 000 Kč
 • míra podpory: 80%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 000 Kč. 

Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • celková alokace dotace na Fichi 6: 3 000 000 Kč
 • míra podpory: 80%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč. 

 

Přílohy výzvy:

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny

 • Pondělí: 9:00 - 15:30
 • Úterý: 9:00 - 15:30
 • Středa: 9:00 - 15:30
 • Čtvrtek: 9:00 - 15:30
 • Pátek: 9:00 - 11:00

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 13.5.2024 od 9 hod. pro Fichi 4, od 11 hod. pro Fichi 5 a od 13 hod. pro Fichi 6 v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice. 

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: vosahlikova@maslabskeskaly.cz

prezentace k semináři Fiche 4 Typ: PPTX dokument

prezentace k semináři Fiche 5 Typ: PPTX dokument

​​​​​​​prezentace k semináři Fiche 6 Typ: PPTX dokument

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoby pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30

 

Výzva "MAS Labské skály - 1. výzva OP TAK - Technologie pro MAS" byla 8.4.2024 ukončena.

 

Seznam přijatých podnikatelských záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 641.94 kB

Seznam vybraných podnikatelských záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 474.92 kB

 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Výkonného výboru naleznete zde.


 

MAS Labské skály – 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS

MAS Labské skály, z. s. jako nositel "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK).

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO OP TAK „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.“: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/ 

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivnění poskytování služeb.
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 19.2.2024, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 26.2.2024, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 8.4.2024, 18:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy: 2 870 000 Kč 
 • celkové způsobilé výdaje (CZV): 5 740 000 Kč
 • míra podpory: 50%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 350 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč. (+ 7% paušální výdaje)
 • druh výzvy: kolová
 • forma podpory: EX - post

 

Přílohy výzvy:

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2024 od 10 hod. v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice. 

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: jirova@maslabskeskaly.cz 

 

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoby pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30

Často kladené dotazy

Výzva "MAS Labské skály - 1. výzva IROP - Vzdělávání" byla 29.9.2023 ukončena.

 

Seznam přijatých projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 641.86 kB

Seznam vybraných projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 460.14 kB

Seznam náhradních projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 438.68 kB

 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Výkonného výboru naleznete zde.


 

MAS Labské skály – 1. výzva IROP – Vzdělávání

MAS Labské skály, z. s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP - 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD): https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop 

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 3.7.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 1.8.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 29.9.2023, 18:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy: 5 225 000 Kč 
 • celkové způsobilé výdaje (CZV): 5 500 000 Kč
 • míra podpory: 95%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 350 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 900 000 Kč.
 • druh výzvy: kolová
 • forma podpory: EX - post

 

Přílohy výzvy:

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 31.7.2023 od 10 hod. v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: jirova@maslabskeskaly.cz 

 

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoba pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30
 • Pátek  9:00 - 13:00

 

Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Formulář pro vzdání se práva podat žádost o přezkum - v .doc

Výzva "MAS Labské skály - 2. výzva IROP - Veřejná prostranství" byla 30.11.2023 ukončena.

 

Seznam přijatých projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 638.76 kB

Seznam vybraných projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 456.86 kB

 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Výkonného výboru naleznete zde.


 

 

MAS Labské skály – 2. výzva IROP – Veřejná prostranství

MAS Labské skály, z. s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP - 73. výzvu IROP – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD): https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 29.9.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 29.9.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 30.11.2023, 18:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy: 4 560 000 Kč 
 • celkové způsobilé výdaje (CZV): 4 800 000 Kč
 • míra podpory: 95%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 000 Kč.
 • druh výzvy: kolová
 • forma podpory: EX - post

 

Přílohy výzvy:

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 9.10.2023 od 9 hod. v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: jirova@maslabskeskaly.cz 

 

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoba pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30
 • Pátek  9:00 - 13:00

 

Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Formulář pro vzdání se práva podat žádost o přezkum - v .doc

Výzva "MAS Labské skály - 3. výzva IROP - Hasiči" byla 30.11.2023 ukončena.

 

Seznam přijatých projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 642.5 kB

Seznam vybraných projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 461.87 kB

 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Výkonného výboru naleznete zde.


 

MAS Labské skály – 3. výzva IROP – Hasiči

MAS Labské skály, z. s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP - 61. výzvu IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD): https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 29.9.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 29.9.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 30.11.2023, 18:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy: 13 300 000 Kč 
 • celkové způsobilé výdaje (CZV): 14 000 000 Kč
 • míra podpory: 95%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 130 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 000 Kč.
 • druh výzvy: kolová
 • forma podpory: EX - post

 

Přílohy výzvy:

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 10.10.2023 od 9 hod. v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: jirova@maslabskeskaly.cz 

 

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoba pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30
 • Pátek  9:00 - 13:00

 

Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Formulář pro vzdání se práva podat žádost o přezkum - v .doc

Výzva "MAS Labské skály - 4. výzva IROP - Kultura" byla 30.11.2023 ukončena.

 

Seznam přijatých projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 652.42 kB

Seznam vybraných projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 465.68 kB

Seznam náhradních projektových záměrů Typ: PDF dokument, Velikost: 451.59 kB

 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Výkonného výboru naleznete zde.


 

MAS Labské skály – 4. výzva IROP – Kultura

MAS Labské skály, z. s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP - 70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD): https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: Revitalizace kulturních památek a revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 29.9.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 29.9.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 30.11.2023, 18:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy:  25 650 000 Kč 
 • celkové způsobilé výdaje (CZV): 27 000 000 Kč
 • míra podpory: 95%
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 000 000 Kč.
 • druh výzvy: kolová
 • forma podpory: EX - post

 

Přílohy výzvy:

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 10.10.2023 od 11 hod. v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: jirova@maslabskeskaly.cz 

 

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoba pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30
 • Pátek  9:00 - 13:00

 

Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Formulář pro vzdání se práva podat žádost o přezkum - v .doc

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech