Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

7. VÝZVA

Seminář pro žadatele k problematice Výběrového řízení a dalšího postupu administrace žádostí se bude konat 30. 6. 2022 od 9.00 v KD Svoboda, Libouchec 233 pro Malý cenový marekting a od 11.00 pro Velký cenový marketing - pozvánka zde

Výkonný výbor na svém jednání dne 7.6.2022 schválil výběr projektů z Výzvy č. 7 PRV MAS Labské skály. 

 • Oznámení o jednání Výkonného výboru dne 7.6.2022 od 15.30 v zasedací místnosti KD Svoboda, Libouchec 233 - výběr projektů v rámci 7. výzvy - pozvánka zde
 • Zápis z jednání Výběrové komise dne 17.5.2022 - zde
 • Seznam hodnocených projektů s přidělenými body

 

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 17.5.2022 od 15.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály v Libouchci čp. 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 7. výzvy PRV

 • pozvánka zde
 • Školení hodnotitelů k 7.výzvě PRV proběhne 9.5.2022 od 17,00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály v Libouchci 233

Seznam projektů po ukončené Administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti

Seznam zaregistrovaných projektů dle jednotlivých fichí podaných v rámci 7. výzvy PRV MAS Labské skály - zde

 • Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 31.3.2022 ve 24.00 hod

UPOZORNĚNÍ - změna termínu konání semináře pro žadatele pro Fichi 6 - Oblast Vybrané kulturní památky - seminář se bude konat 7.3.2022 od 8,30 hod.

 

Výzva MAS  Labské skály  PRV č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 • Text  7. výzvy výzvy - ZDE
 • Aktualizovaná  Směrnice č. 1/PRV - Manuál způsobu hodnocení a výběru projektů - ZDE

Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023

Termín vyhlášení výzvy: 18.02.2022

Termín příjmu žádostí: od 1.3.2022 do 31.3.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 21.6.2022

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny:

 • Pondělí: 10:00 - 16:00
 • Úterý: 10:00 - 15:00
 • Středa: 10:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 15:00
 • Pátek: 10:00 - 16:00

nejpozději do 31.3.2022  do 16.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 1

pozvánka zde

prezentace k semináři

2.3.2022 od 9.00 hod

Zasedací místnost - obce Libouchec

adresa: Libouchec čp. 337

Seminář pro žadatele fiche 3 

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

2.3.2022 od 13.00 hod

Zasedací místnost - obce Libouchec

adresa: Libouchec čp. 337

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Kulturní a spolková zařízení vč.knihoven

Oblast - Základní a mateřské školy

pozvánka zde

prezentace k semináři pro Oblast Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

prezentace k semináři pro Oblast Základní a mateřské školy

 

4.3.2022           od 9.00 hod

 

Zasedací místnost - obce Libouchec

adresa: Libouchec čp. 337

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - kulturní památky

pozvánka zde

prezentace k semináři

7.3.2022 od 8.30 hod

Zasedací místnost - obce Libouchec

adresa: Libouchec čp. 337

V případě, že semináře nebude možné uspořádat prezenčně, vzhledem k epidemiologické situaci v důsledku pandemie Covid - 19, bude uspořádán na komunikační platformě on-line. Porsíme všechny zájemce o semináře, aby se přihlásili na e-mail vosahlikova.masls@seznam.cz, aby bylo možné operativně změnu konání seminářů řešit.

 • Postup pro zpřístupnění Portálu farmáře pro nové žadatele - ZDE
 • Žádost o přístup do Portálu farmáře - ZDE
 • Odkaz na Pravidla, postupy a metodiky - ZDE

Postupy pro žadatele :

 • Práce s Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF - ZDE
 • Postup pro doložení příloh ŽOD k zrealizovanému VŘ - ZDE
 • Postup pro doplnění Žádosti o dotaci - ZDE
 • Odkaz na SZIF - ZDE

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Povinné přílohy : 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 6. výzvu

F1 - ZDE

Podpora zemědělského podnikáníb - investice do hmotného majetku

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3.000.000,- Kč

F3 -ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

609.738,- Kč

F6 -ZDE

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20, odstavec b) Mateřské a základní školy

odstavec e) Vybrané kulturní památky

odstavec f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

5.000.000,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 6

Preferenční kritérium 2 - Partnerství v projektu - při uplatnění tohoto kritéria  popíše žadatel v žádosti partnerství v projektu a doloží jej partnerskou smlouvou.

Tento dokument dokládá jako přílohu při žádosti o dotaci.

Partnerská smlouva doporučený VZOR - ZDE


Po realizaci projektu 

Fiche 1 

 • preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)

doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria

 • dokument k uplatnění kritéria č.4 - zde

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

 • při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD

 

 

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech