Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

8. VÝZVA

Seminář pro žadatele k problematice Výběrového řízení a dalšího postupu administrace žádostí se bude konat 30. 5. 2023 od 10.00 v KD Svoboda, Libouchec 233 - pozvánka zde

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 25.4.2023 od 15.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály v Libouchci čp. 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 8. výzvy PRV

 • pozvánka zde 
 • Školení hodnotitelů k 8.výzvě PRV proběhne 17.4.2023 od 17,00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály v Libouchci 233

Seznam projektů po ukončené Administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti

Seznam zaregistrovaných projektů dle jednotlivých fichí podaných v rámci 8. výzvy PRV MAS Labské skály - zde

 • Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 28.2.2023 ve 24.00 hod

Výzva MAS  Labské skály  PRV č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 • Text  8. výzvy výzvy -  ZDE
 • Aktualizovaná  Směrnice č. 1/PRV - Manuál způsobu hodnocení a výběru projektů -  ZDE

Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023

Termín vyhlášení výzvy: 16.1.2023

Termín příjmu žádostí: od 23.1.2023 do 28.2.2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:  19.5.2023

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny:

 • Pondělí: 10:00 - 16:00
 • Úterý: 10:00 - 15:00
 • Středa: 10:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 15:00
 • Pátek: 10:00 - 16:00

nejpozději do 28.2.2023 do 16.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

 

Seminář pro žadatele fiche 3 

pozvánka zde

prezentace z semináře zde

23.1.2023 od 10.00 hodin 

Zasedací místnost - obce Libouchec

adresa: Libouchec čp. 337

 

Prosíme všechny zájemce o semináře, aby se přihlásili na e-mail vosahlikova.masls@seznam.cz  

 • Postup pro zpřístupnění Portálu farmáře pro nové žadatele - ZDE
 • Žádost o přístup do Portálu farmáře - ZDE
 • Odkaz na Pravidla, postupy a metodiky - ZDE

Postupy pro žadatele :

 • Práce s Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF - ZDE
 • Postup pro doložení příloh ŽOD k zrealizovanému VŘ - ZDE
 • Postup pro doplnění Žádosti o dotaci - ZDE
 • Odkaz na SZIF - ZDE

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Povinné přílohy : 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 8. výzvu

       

F3 -

ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

                     1 597 987,-  Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Po realizaci projektu 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria

 • dokument k uplatnění kritéria č.4 - zde

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

 • při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontakty:

Ing. Renata Jírová , vedoucí pro SCLLD

 • 725290007
 • jirova@maslabskeskaly.cz  

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD

 

 

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech