Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

6. VÝZVA

Seznam vybraných projektů Výkonným výborem ke spolufinancování

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 18.5.2021 od 17.00 v zasedací místnosti KD Svoboda v Libouchci čp. 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 6. výzvy PRV

 • pozvánka zde

 • Školení hodnotitelů k 6.výzvě PRV proběhne 10.5.2021 od 16,30 v rámci online jednání Výběrové komise.

Seznam projektů po ukončené Administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti

Seznam zaregistrovaných projektů dle jednotlivých fichí podaných v rámci 6. výzvy PRV MAS Labské skály - zde

 • Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 16.4.2021 ve 24.00 hod

Výzva MAS  Labské skály  PRV č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 • Text  6. výzvy výzvy - ZDE
 • Aktualizovaná  Směrnice č. 1/PRV - Manuál způsobu hodnocení a výběru projektů - ZDE
 • Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023
 • Termín vyhlášení výzvy: 01.02.2021
 • Termín příjmu žádostí: od 1.3.2021 do 16.4.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
 • Termín registrace na RO SZIF: 21.6.2021
 • Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě
 • Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny

 • Pondělí: 10:00 - 16:00
 • Úterý: 10:00 - 15:00
 • Středa: 10:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 15:00
 • Pátek: 10:00 - 16:00

nejpozději do 16.4.2020 do 16.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 1

pozvánka zde

prezentace k semináři

23.2.2021 od 9.00 hod

on line seminář na komunikační platformě ZOOm - odkaz https://us02web.zoom.us/j/89125059017?pwd=U2k2c1VkdEtmdmVLaXJGUTFnL2FyZz09

Seminář pro žadatele  fiche 2

pozvánka zde

prezentace k semináři

23.2.2021 od 12.30 hod

on line seminář na komunikační platformě ZOOm - odkaz https://us02web.zoom.us/j/85898342589?pwd=M2haOWpucVcrZGxMVXBXOTB6eHUyUT09

Seminář pro žadatele fiche 3 

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

17.2.2021 od 9.00 hod

on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/egu-ozhr-bqk

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Kulturní a spolková zařízení vč.knihoven

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

17.2.2021           od 12.30 hod

 

on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/age-ucyf-tih

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - kulturní památky

pozvánka zde

prezentace k semináři

16.2.2021 od 9.00 hod on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/usx-thtp-zqz

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Základní a mateřské školy

pozvánka zde

prezentace k semináři

16.2.2021 od 12.30 hod on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/bec-aukz-gtg

V případě, že semináře nebude možné uspořádat prezenčně, vzhledem k epidemiologické situaci v důsledku pandemie Covid - 19, bude uspořádán na komunikační platformě on-line. Porsíme všechny zájemce o semináře, aby se přihlásili na e-mail vosahlikova.masls@seznam.cz, aby bylo možné operativně změnu konání seminářů řešit.

 • Postup pro zpřístupnění Portálu farmáře pro nové žadatele - ZDE
 • Žádost o přístup do Portálu farmáře - ZDE
 • Odkaz na Pravidla, postupy a metodiky - ZDE

Postupy pro žadatele :

 • Práce s Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF - ZDE
 • Postup pro doložení příloh ŽOD k zrealizovanému VŘ - ZDE
 • Postup pro doplnění Žádosti o dotaci - ZDE

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 6. výzvu

F1 - ZDE

Podpora zemědělského podnikáníb - investice do hmotného majetku

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3.248.910,- Kč

F2-ZDE

Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1.949.212,- Kč

 

F3-ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2.173.084,- Kč

F6-ZDE

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20, odstavec b) Mateřské a základní školy

odstavec e) Vybrané kulturní památky

odstavec f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

10.799.790,-Kč

 

Fiche 6

Preferenční kritérium 2 - Partnerství v projektu - při uplatnění tohoto kritéria  popíše žadatel v žádosti partnerství v projektu a doloží jej partnerskou smlouvou.

Tento dokument dokládá jako přílohu při žádosti o dotaci.

Partnerská smlouva doporučený VZOR - ZDE


Po realizaci projektu 

Fiche 2 

 • Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria (formulář zde)
 •  preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)
 • doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:
 • pozvánku, či leták  na akci  ( VZOR - ZDE)
 • prezenční listinu  účastníků (VZOR - ZDE)
 • stručný zápis a fotodokumentaci (VZOR - ZDE)

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

 • Preferenční kritérium 5 - Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě realizace projektu. Pokud žadatel uplatní toto kritérium dokládá plnění i po dobu udržitelnosti projektu vždy do  31.12. Ke sledování tohoto kritéria v době udržitelnosti  žadatel vyplní formulář -  ( formulář zde )  a  odešle jej elektronicky, nebo předá osobně  na MAS každoročně v době udržitelnosti projektu do 31.12.  Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria (formulář zde)

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

 • při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD

 

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech