Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

6. VÝZVA

Seznam vybraných projektů Výkonným výborem ke spolufinancování

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 18.5.2021 od 17.00 v zasedací místnosti KD Svoboda v Libouchci čp. 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 6. výzvy PRV

 • pozvánka zde

 • Školení hodnotitelů k 6.výzvě PRV proběhne 10.5.2021 od 16,30 v rámci online jednání Výběrové komise.

Seznam projektů po ukončené Administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti

Seznam zaregistrovaných projektů dle jednotlivých fichí podaných v rámci 6. výzvy PRV MAS Labské skály - zde

 • Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 16.4.2021 ve 24.00 hod

Výzva MAS  Labské skály  PRV č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 • Text  6. výzvy výzvy - ZDE
 • Aktualizovaná  Směrnice č. 1/PRV - Manuál způsobu hodnocení a výběru projektů - ZDE
 • Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023
 • Termín vyhlášení výzvy: 01.02.2021
 • Termín příjmu žádostí: od 1.3.2021 do 16.4.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
 • Termín registrace na RO SZIF: 21.6.2021
 • Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě
 • Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny

 • Pondělí: 10:00 - 16:00
 • Úterý: 10:00 - 15:00
 • Středa: 10:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 15:00
 • Pátek: 10:00 - 16:00

nejpozději do 16.4.2020 do 16.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 1

pozvánka zde

prezentace k semináři

23.2.2021 od 9.00 hod

on line seminář na komunikační platformě ZOOm - odkaz https://us02web.zoom.us/j/89125059017?pwd=U2k2c1VkdEtmdmVLaXJGUTFnL2FyZz09

Seminář pro žadatele  fiche 2

pozvánka zde

prezentace k semináři

23.2.2021 od 12.30 hod

on line seminář na komunikační platformě ZOOm - odkaz https://us02web.zoom.us/j/85898342589?pwd=M2haOWpucVcrZGxMVXBXOTB6eHUyUT09

Seminář pro žadatele fiche 3 

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

17.2.2021 od 9.00 hod

on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/egu-ozhr-bqk

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Kulturní a spolková zařízení vč.knihoven

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

17.2.2021           od 12.30 hod

 

on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/age-ucyf-tih

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - kulturní památky

pozvánka zde

prezentace k semináři

16.2.2021 od 9.00 hod on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/usx-thtp-zqz

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Základní a mateřské školy

pozvánka zde

prezentace k semináři

16.2.2021 od 12.30 hod on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/bec-aukz-gtg

V případě, že semináře nebude možné uspořádat prezenčně, vzhledem k epidemiologické situaci v důsledku pandemie Covid - 19, bude uspořádán na komunikační platformě on-line. Porsíme všechny zájemce o semináře, aby se přihlásili na e-mail vosahlikova.masls@seznam.cz, aby bylo možné operativně změnu konání seminářů řešit.

 • Postup pro zpřístupnění Portálu farmáře pro nové žadatele - ZDE
 • Žádost o přístup do Portálu farmáře - ZDE
 • Odkaz na Pravidla, postupy a metodiky - ZDE

Postupy pro žadatele :

 • Práce s Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF - ZDE
 • Postup pro doložení příloh ŽOD k zrealizovanému VŘ - ZDE
 • Postup pro doplnění Žádosti o dotaci - ZDE

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 6. výzvu

F1 - ZDE

Podpora zemědělského podnikáníb - investice do hmotného majetku

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3.248.910,- Kč

F2-ZDE

Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1.949.212,- Kč

 

F3-ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2.173.084,- Kč

F6-ZDE

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20, odstavec b) Mateřské a základní školy

odstavec e) Vybrané kulturní památky

odstavec f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

10.799.790,-Kč

 

Fiche 6

Preferenční kritérium 2 - Partnerství v projektu - při uplatnění tohoto kritéria  popíše žadatel v žádosti partnerství v projektu a doloží jej partnerskou smlouvou.

Tento dokument dokládá jako přílohu při žádosti o dotaci.

Partnerská smlouva doporučený VZOR - ZDE


Po realizaci projektu 

Fiche 2 

 • Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria (formulář zde)
 •  preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)
 • doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:
 • pozvánku, či leták  na akci  ( VZOR - ZDE)
 • prezenční listinu  účastníků (VZOR - ZDE)
 • stručný zápis a fotodokumentaci (VZOR - ZDE)

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

 • Preferenční kritérium 5 - Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě realizace projektu. Pokud žadatel uplatní toto kritérium dokládá plnění i po dobu udržitelnosti projektu vždy do  31.12. Ke sledování tohoto kritéria v době udržitelnosti  žadatel vyplní formulář -  ( formulář zde )  a  odešle jej elektronicky, nebo předá osobně  na MAS každoročně v době udržitelnosti projektu do 31.12.  Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria (formulář zde)

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

 • při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD

 

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech